Pripremni predškolski program

Vrtić Diznilend

Pripremni predškolski program

Pripremni predškolski program je namenjen najstarijoj grupi dece. Program se ostvaruje u skladu sa „Osnovama programa“ i doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj zrelosti i motivaciji za učenje kod dece:

• Fizička zrelost podrazumeva određeni nivo telesne razvijenosti i zdravlja
• Socijalna zrelost predstavlja mogućnost sticanja specifičnih oblika ponašanja potrebnih za uspostavljanje i održavanje društvenih veza
• Emocionalna zrelost se odnosi na razvijanje samostalnosti, poverenja i samopouzdanja i postizanja emocionalne stabilnosti
• Intelektualna gotovost se odnosi se na određeni nivo razvijenosti opažanja, mišljenja, govora, pažnje, pamćenja i mašte kao osnove za proširivanje postojećih i sticanje novih znanja i informacija.
• Motivaciona zrelost predstavlja formiranu unutrašnju potrebu za saznavanjem, zainteresovanost za učenje i pozitivan odnos prema polasku u školu.

UZRAST

6 GODINA

DUŽINA BORAVKA

CEO DAN

Program rada sa decom u predškolskom

Zrelost deteta

Zrelost deteta za polazak školu postiže se ostvarenjem sledećih zadataka :

• Podsticanjem osamostaljivanja
• Pružanjem podrške fizičkom razvoju
• Jačanjem socio-emocionalne kompetencije
• Pružanjem podrške saznajnom razvoju
• Negovanjem radoznalosti

Sistem vaspitanja

U skladu sa modelom A, koji predstavlja otvoreni sistem vaspitanja, vaspitač razvija pripremni predškolski program na nivou svoje vaspitne grupe, a u skladu sa načelima, polazištima o detetu, učenju, igri, sopstvenoj ulozi i „Osnovama programa“. Vaspitač ove uzrasne grupe prati ciklus: posmatranja – planiranje – delovanje – evaluacija.

Predškolci “DIZNILENDA”-a odlično edukativno pripremljeni kreću u školu. Oni lako prihvataju školske obaveze i brzo se uklapaju u novu sredinu. Dobro obrazovani, lepo vaspitani i disciplinovani, naši đaci prvaci brzo pridobiju simpatije drugara, ali i osoblja škola u koje se upisuju. Oni lako savladavaju gradivo prvog razreda, postaju odlični đaci i pokazuju ogromno interesovanje za vanškolske aktivnosti.

Vrtić Diznilend